Jiří Čoupek

Master's thesis

Design a konstrukční řešení základní varianty nástavby pro podvozek elektromobilu využitelného pro volnočasové aktivity a turismus

Design and a Construction of a Basic Version of a Car Body for an Electric Car Chassis Usable for Free Time Activities and Tourism
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem designu a základní konstrukce nástavby automobilu. V úvodu práce je přehled současných elektromobilů různých automobilek. Následuje návrh velikosti nástavby dle požadavků. Poté je proveden návrh designu nástavby. Pro nástavbu byl navržen nosný rám. Rám byl kontrolován pomocí MKP. Další část obsahuje řešení spojovacích prvků nástavby a podvozku automobilu. Poté jsou …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the design and basic body structure of a car. The introduction is an overview of current electric vehicles of various automakers. Then the size draft of the basic body as required. After that is follows design of the superstructure. Bearing frame has been designed for the bodywork. The frame was controlled by FEM. Another section contains solutions for fasteners bodywork …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: Zdeněk Folta
  • Reader: Daniel Polák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.