Lucie Machalová

Diplomová práce

Komparativní analýza rozptylu a identifikace faktorů finanční výkonnosti vybraných odvětví

Financial Performance Comparative Analysis of Variance and Factors Identification of Selected Sectors
Anotace:
Cílem diplomové práce je komparativní analýza rozptylu a identifikace faktorů finanční výkonnosti vybraných odvětví. Těmito odvětvími jsou těžební, zpracovatelský a stavební průmysl. Finanční výkonnost je hodnocena aplikací relativní ekonomické přidané hodnoty. Druhá kapitola je věnována popisu analýzy rozptylu, přičemž první část je zaměřena na testování vstupních dat, které zahrnují testy statistické …více
Abstract:
The aim of this thesis is financial performance comparative analysis of variance and factors identification of selected sectors. These sectors are extractive industry, processing industry and building industry. Financial performance is evaluated by application of relative economic value added. The second chapter is devoted to the specification of the analysis of variance. Its first part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Renáta Olšarová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava