Bc. Lenka HAVLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Mutagenita flavonoidních látek

Mutagenicity of flavonoid substances
Anotácia:
Bakalářská práce má za cíl zhodnotit mutagenitu dvou flavonoidních látek ? isoquecitrinu a rutinu. Obě látky se vyznačují antioxidačními vlastnostmi. Pro využití těchto vlastností je nezbytné ověřit, zda se současně nevyznačují také mutagenitou. Testování mutagenity bylo provedeno pomocí Amesova testu, při němž byly využity bakteriální indikátorové kmeny Salmonella typhimurium His- TA98 (detekce posunových …viac
Abstract:
The aims of bachelor thesis is detection of mutagenicity of two flavonoid compounds- isoquecitrin and rutin. Both compounds are characterized by antioxidant properties. To use these features, it is necessary to verify that currently do not offer the mutagenicity. Mutagenicity testing was carried out by Ames test in which there were used bacterial indicator strains of Salmonella typhimurium His- TA98 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zverejniť od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedúci: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍKOVÁ, Lenka. Mutagenita flavonoidních látek. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta