Lenka FUCHSOVÁ

Bakalářská práce

Translation from the Field of Irish Culture Connected with Information about Irish Folk Dances

Translation from the Field of Irish Culture Connected with Information about Irish Folk Dances
Abstract:
The thesis concerns with translation from the field of the Irish culture. The subject of the translation is the book Irish Dancing costumes by John Cullinane from 1996. The book is dedicated to the historical development of Irish dancing costumes. That is why the thesis contains the historical background of Irish dances and information about Irish dances themselves. Further, the thesis focuses on the …více
Abstract:
Práce se zabývá překladem z oblasti irské kultury. Předmětem překladu je kniha Irish Dancing costumes od Johna Cullinana z roku1996. Kniha se věnuje historickému vývoji kostýmů irských tanců. Proto je práce doplněna o historické pozadí irských tanců a o informace o irských tancích samotných. Dále se práce věnuje teorii překladu odborných textů. Její součástí je také analýza přeloženého textu a glosář …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUCHSOVÁ, Lenka. Translation from the Field of Irish Culture Connected with Information about Irish Folk Dances. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/