Theses 

Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. – Bc. Jiří ŘIMNÁČ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost

Bc. Jiří ŘIMNÁČ

Diplomová práce

Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

Determination of municipal fire protection units in the territory of South Bohemia region to perform task in the field of protection of population.

Anotace: Lidstvo se od svého vzniku muselo v zájmu zachování svého bytí vypořádat s nejrůznějšími nepříznivými vlivy, které ovlivňovaly a nadále ve velké míře ovlivňují jednání a konání člověka. Stáváme se svědky událostí, které jsou nazývány jako mimořádné, protože častokrát nastávají neočekávaně a pak ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být například povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin. Likvidace takové mimořádné události pak vyžaduje provedení zásahu složek integrovaného záchranného systému. Společný zásah složek se řídí podle legislativních norem a interních pokynů. Při zásahu složek integrovaného záchranného systému provádějí rozhodující podíl činností jednotky požární ochrany. Diplomová práce se zabývá legislativou v oblasti civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. Poskytuje informace o historii civilní ochrany a o úkolech ochrany obyvatelstva. Charakterizuje správní území Jihočeského kraje. Zabývá se problematikou integrovaného záchranného systému a jeho složením. Navrhuje jednotky požární ochrany vhodné pro plnění úkolů na ochranu obyvatelstva.

Abstract: In order to preserve its existence since its origination, mankind has had to deal with a variety of adverse effects which have been largely influencing human conduct and behaviour. We become witnesses to events that are identified as exceptional, because they often occur unexpectedly and endanger the lives and health of people. These events cause great damage to property and the environment. They may arise from harmful reactions of forces and phenomena resulting from human activities, from natural forces or from a combination of both. Such events may be floodings, storms, technological accidents with the release of hazardous substances, major road accidents, extensive fires, acts of terrorism. The management of such incidents and emergencies requires the intervention of the Integrated Rescue System. The joint intervention of the components abides by legal standards and internal guidelines. During the intervention of the Integrated Rescue System, a crucial part of the activities is carried out by the Fire and Rescue Units. The diploma thesis deals with the legislation in the field of civil protection and population protection. Information on the history of civil protection and population protection tasks is provided. The administrative territory of the South Bohemian region is characterized. The issue of the Integrated Rescue System and its structure is dealt with. The Fire and Rescue Units are proposed as appropriate to protect the population.

Klíčová slova: Integrovaný záchranný systém, jednotky požární ochrany, ochrana obyvatelstva, plošné pokrytí, povodeň, zařízení civilní ochrany

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011
  • Identifikátor: 20767

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Sviták

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ŘIMNÁČ, Jiří. Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:25, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz