Ján Rusnák

Bakalářská práce

Recyklace stavebních a demoličních odpadů s důrazem na recyklaci silnic

Recycling of building and demolition wastes related to road reclamation
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na způsoby recyklace stavebních a demoličních odpadů s důrazem na recyklaci silnic. Aktuální rostoucí zatížení infastruktury dopravou je důvodem hledání nových technologií vedoucích ke zvyšování kvality konstrukčních vrstev, ke snižování nákladů a k urychlení výstavby či rekonstrukce vozovek. Začátek práce je věnován charakteristice stavebního odpadu a odpadů z vozovek …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the ways of recycling construction and demolition waste, with an emphasis on recycling of roadways. The current growing load of transport infrastructures is the reason for the search for new technologies to increase the quality of structural layers, to reduce costs and to speed up the construction or reconstruction of the roadway. The beginning of the work is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Miluše Hlavatá
  • Oponent: Michala Jurošková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava