Michal Smahel

Diplomová práce

Zavedení, udržování a zlepšování systému managementu kvality ve vybrané zkušební laboratoři dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Implementation, Preservation and Improvement of the Quality Management System in a Selected Testing Laboratory According to ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018 Standard
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá implementací normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 na pracovišti 3D měření ve společnosti Hella Mohelnice. Hlavním záměrem bylo popsat změny nutné pro vytvoření vhodných podmínek, které vedly k úspěšnému zvládnutí akreditace. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části je čtenářovi přiblížena norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a její struktura. Dále pak výhody její …více
Abstract:
This thesis deals with the implementation of ČSN EN ISO / IEC 17025:2018 in the workplace of 3D measurements in Hella Mohelnice company. The main intention was describing the changes for creating of the suitable conditions that lead to successful management of accreditation. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part is introducing ČSN EN ISO / IEC 17025:2018 and its structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Pavel Klaput
  • Oponent: Tereza Smajdorová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava