Martin Konůpka

Bakalářská práce

Inovace technologie opracování otvorů pro teplosměnné trubky zařízení jaderných elektráren ve VÍTKOVICÍCH POWER ENGINEERING a.s.

Boring Technology Innovation for Heat Transfer Tubes of Nuclear Power Station Equipment in VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Anotace:
Práce se zabývá návrhem nové technologie výroby otvoru v přepážkách pro teplosměnné trubky. První část práce popisuje vyráběnou přepážku, její materiál a problematiku obrábění austenitických ocelí. Následující část obsahuje výrobní postup přepážky, popis stávající technologie výroby otvorů a výpočet nákladů pro výrobu těchto otvorů. Práce se dále zabývá návrhem řešení optimalizace, přípravku a řezných …více
Abstract:
This work contains concept on the new technology of machining holes for heat transfer tubes. The first part of this work described manufactured cross wall, their material and problems of machining austenitic steels. The next part includes description of production of the cross wall, current technology of manufacturing holes and calculation costs for manufacturing these holes. Further work is dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ivan Mrkvica
  • Oponent: Jiří Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava