Kateřina Hinnerová

Bakalářská práce

Počítačová podpora normy ČSN EN 15221-6 v prostředí CAFM systému pit-FM

Computer support of standard ČSN EN 15221-6 in the pit-FM CAFM system
Anotace:
Hinnerová K.: Počítačová podpora normy ČSN EN 15221-6 v prostředí CAFM systému pit-FM, Ostrava, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2019, 57 stran, Bakalářská práce. Vedoucí: Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Tato bakalářská práce se především zaměřuje na problematiku měření ploch pomocí softwarové podpory. Skládá se ze dvou částí: teoretické a praktické …více
Abstract:
Hinnerová K.: Computer support of standard ČSN EN 15221-6 in the pit-FM CAFM system , Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Department of urban engineering, Ostrava 2019, 57 pages, Bakalářská práce. Vedoucí: Ing. Eva Wernerová, Ph.D. This bachelor thesis mainly focuses on the issue of area measurement using software support. It consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Eva Wernerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské inženýrství