Bc. Kamil Konečný

Diplomová práce

Voľný pohyb osôb ako súčasť jednotného vnútorného trhu EÚ

Free movement of people as an integral part of the single internal market
Abstract:
The aim of my diploma thesis is the analysis of the free movement of persons as one of the elementary freedoms of the single internal market of the EU. When the European Community was being established, the founding member states set the goals which they have been trying to meet ever since. One of the elementary goals was to enhance economic development and secure the prosperity in Europe. The member …více
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je analýza voľného pohybu osôb ako jednej zo základných slobôd jednotného vnútorného trhu EÚ. Pri vzniku Európskeho spoločenstva si zakladajúce štáty stanovili ciele, ktoré sa snažia dosahovať aj v súčasnosti. Jedným zo základných cieľov bolo podporiť hospodársky rozmach a zabezpečiť prosperitu v Európe. Členské štáty sa dohodli na vytvorení vnútorného trhu, na ktorom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Peter Trúchly
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK