Lukáš Sekanina

Bakalářská práce

Tribotechnická diagnostika hydraulického postupového lisu

Tribotechnical Diagnostics of Hydraulic Transfer Press
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zjištěním stavu hydraulického postupového lisu pomocí tribotechnické diagnostiky. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole se nachází úvod do problematiky bakalářské práce. V druhé kapitole nalezneme informace o firmě, ve které se lis nachází, základní princip hydrauliky a obecné informace o postupových lisech. Ve třetí kapitole se nachází seznámení s konkrétním …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with finding out the condition of a hydraulic transfer press using tribotechnical diagnostic. It´s divided into six chapters. The first chapter includes the introduction of the topic of this thesis. The second chapter provides information about the company where the press is located, basic principle of hydraulics and general information about progressive presses. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ladislav Hrabec
  • Oponent: Martin Orság

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava