Theses 

Onko – Amazonky; vlídná duševní rehabilitace žen po léčbě onkologického onemocnění prsu – Bc. Rostislav Adam

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Rostislav Adam

Bakalářská práce

Onko – Amazonky; vlídná duševní rehabilitace žen po léčbě onkologického onemocnění prsu

Onko – Amazonky; sensitive mental rehabilitation of women after therapy of breast cancer

Anotace: Bakalářská práce „Onko – Amazonky; vlídná duševní rehabilitace žen po léčbě onkologického onemocnění prsu“ pojednává o léčbě žen s onemocněním rakoviny prsu, úskalí léčby a poskytování poléčebné péče spojené se sociální rehabilitací, na níž se podílí činnost občanského sdružení Onko – Amazonky, o. s. Zabývá se činností tohoto sdružení a přínosem pro návrat žen po léčbě rakovinového onemocnění zpět do běžného života. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se věnuje léčbě žen, diagnóze onemocnění, medicínskou léčbou, jejími druhy a zejména poléčebnou péčí. Jsou zde zmíněna i rizika vnějších faktorů na psychiku ženy a hrozby jejího zneužití. Dále je zaměřena na občanské sdružení Onko – Amazonky, o. s., a jejich činnost věnující se zpětné socializaci a sociální rehabilitaci žen po léčbě. Hovoří o nejzákladnějších aktivitách Onko – Amazonek, o. s., pro pacientky s onemocněním a možnosti jejich využití, zapojení do preventivních programů boje proti karcinomu prsu. Empirická část je věnována kvalitativní analýze šesti narativních interview s ženami podílejících se a využívajících aktivit sdružení Onko – Amazonky, o.s. Záznamy hovorů byly převedeny formou doslovné transkripce do textové podoby. Analýza textu interview je realizována prostřednictvím zakotvené teorie Strause a Corbinové za využití otevřeného kódování. Jsou zde popsány jednotlivé kategorie, ve kterých jsou popsány jednotlivé problémy související s léčbou onemocnění a návratem do společnosti. Závěr práce shrnuje poznatky získané výzkumem, s ohledem na teoretickou část práce.

Abstract: The Bachelor thesis „Onko – Amazonky; sensitive mental rehabilitation of women after therapy of breast cancer“ deals with the treatment of women with breast cancer disease, difficulty of treatment and providing post-treatment care related to social rehabilitation, in which the civic association Onko – Amazonky participates. The thesis explores activities of this association and its benefits in terms of the return of women with cancer back to everyday life. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part deals with the medical cure of women, the diagnosis of the disease, medical treatment and its categories, and, in particular, with the post-treatment care. It observes also the risks of external factors concerning the psyche of women and the threat of its abuse. Further, it is focused on the civic association Onko- Amazonky and their activities devoted to reverse socialisation and social rehabilitation of women after the treatment. It speaks of the basic activities of Onko-Amazonky offered to the patients with the disease and about the possibilities of their use, integration within preventive programs of the struggle with breast cancer. The empirical part is devoted to the qualitative analysis of six narrative interviews with women participating in and benefiting from activities of the association Onko – Amazonky. The interview recordings were converted through word-for-word transcription into scripted texts. The interview analysis is conducted through the Straus and Corbin grounded theory with use of open coding. Also, the individual categories in which various problems associated with treatment of the disease and the return to society are described. The conclusion summarises the findings gained from research with respect to the theoretical part.

Klíčová slova: léčba, občanské sdružení Onko – Amazonky, o. s., podpora, poléčebná péče, psychologická rehabilitace, rakovina prsu, sociální rehabilitace, cure, civic association Onko – Amazonky, support, care after therapy, psychological rehabilitation, breast cancer, Social rehabilitation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Kačerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:44, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz