Krystyna VYBRANĚCOVÁ

Diplomová práce

Metody a techniky dramatické výchovy ve vybraných předmětech primárního vzdělávání

Methods and Techniques of Drama Education in Selected Subjects of Primary Education
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na metody a techniky dramatické výchovy a jejich možnosti využití v předmětech primárního vzdělávání. Práce je rozdělena do dvou částí - na teore- tickou a praktickou. První představuje základní pilíř, který upevňuje informace pro orientaci v této problemati- ce. Jmenuje metody a techniky dramatické výchovy a možnosti jejich třídění. Seznamuje s hlavními účastníky výchovně …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on methods and techniques of drama education and their possibilities of use in subjects of primary education. The paper consists of a theoretical and practical part. The first group represents the basic pillar, which strengthens information for orientation in this issue. It names the methods and techniques of drama education and the possibilities of their classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYBRANĚCOVÁ, Krystyna. Metody a techniky dramatické výchovy ve vybraných předmětech primárního vzdělávání. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta