Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez González

Bachelor's thesis

Analýza faktorů ovlivňujících srážko-odtokové poměry

Analysis of Factors Influencing Rainfall-runoff Conditions
Abstract:
This thesis treats of an overview of the relationship between rainfall and runoff; the main factors that influence in their behavior. At first it will explain how works each process of the hydrological cycle starting with evapotranspiration specifying the difference between evaporation and transpiration. Afterwards an overview of precipitation and its differents forms that fall on the Earth, such as …more
Abstract:
This thesis treats of an overview of the relationship between rainfall and runoff; the main factors that influence in their behavior. At first it will explain how works each process of the hydrological cycle starting with evapotranspiration specifying the difference between evaporation and transpiration. Afterwards an overview of precipitation and its differents forms that fall on the Earth, such as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2011
  • Supervisor: Naďa Rapantová
  • Reader: Radim Konupčík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava