Robert Vaněk

Master's thesis

Územní studie funkčního využití lokality v Pusté Polomi

Land-use study of the locality in Pustá Polom
Abstract:
Územní studie funkčního využití lokality v Pusté Polomi je zpracována v rozsahu dle zadání diplomové práce. Textová část obsahuje 61 stran. Grafická část je zpracována na 13 výkresech. Cílem diplomové práce je návrh funkčního a prostorového využití lokality v Pusté Polomi. Řešené území se nachází ve východní části obce, koncepčně navazuje na urbanistickou studii, která byla řešena v rámci bakalářské …more
Abstract:
Territorial study of area functional utilization in the Pustá Polom is elaborated in extent of Master’s thesis assignment. Text part contains 61 pages. Graphic part is composed of 13 drawings. The aim of Master‘s thesis is design of function and spatial area utilization in Pustá Polom. Area in question is located in the eastern part of the village. In concept this work follows up with previously elaborated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 1. 2013
  • Supervisor: Jana Pletnická
  • Reader: Yvona Bulová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava