Petr Nevřela

Master's thesis

Předehřev vzduchu u kotle bloku 200 MW parou

Preheating of Air at a Boiler of a 200 MW Unit by Means of Steam
Abstract:
Diplomová práce se zabývá předehřevem vzduchu parou u bloku 200 MW. Záměrem je využití parního ohříváku vzduchu za účelem zvýšení teploty vstupního vzduchu do regeneračního ohříváku vzduchu, tím se zvýší teplota plechů. To vylučuje nebo omezuje nebezpečí vzniku teplotní koroze ohříváku vzduchu a zároveň i zařízení v tzv. partii za kotlem. V úvodu této práce je vypracována rešerše na problematiku kyselého …more
Abstract:
Thesis is dealing with preheating of air at a boiler of 200 MW unit by means of steam. The intention is to use the steam air heater to increase the temperature of inlet air into regenerative air heater, the temperature is increased plates. This eliminates or reduces the risk of low-temperature corrosion of air heater and also so-called equipment in parts of the boiler. In the introduction to this research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Ladislav Vilimec
  • Reader: Jiří Tomčala

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava