Zdeněk Wilček

Master's thesis

Pokročilá měření na hybridní fotonické síti

Advanced Measurement Hybrid Photonic Network
Abstract:
Diplomová práce s názvem Pokročilá měření na hybridní fotonické síti je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Na začátku teoretické části pojednává o optických zesilovačích. Druhá kapitola popisuje prvky WDM systémů. Následuje kapitola o technologii WDM-PON a závěr teoretické části se zaměřuje na hybridní PON systémy. V praktické části je provedeno testování polovodičových zesilovačů a vytvoření …more
Abstract:
My diploma thesis entitled Advanced Measurement Hybrid Photonic Network is divided into two parts - theoretical and practical. The beginning of the theoretical part is dedicated to optical amplifiers. The second chapter describes components of WDM systems. The following chapter describes WDM-PON technology and the conclusion of theoretical part focuses on Hybrid PON networks. The practical part is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Jan Látal
  • Reader: Rastislav Róka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika