Bc. Lucie Křiváková

Diplomová práce

Nemovitý majetek obcí (nabytí a nakládání)

Real Estate Property owned by Municipalities (Acquisition and Disposal of Municipal Property)
Anotace:
Tato práce se věnuje důkladně rozboru právního postavení obce jako vlastníka nemovitého majetku v souladu se zákonnou úpravou, za pomoci odborné literatury, soudní judikatury a s přihlédnutím ke konkrétním poznatkům z praxe. První část se zabývá historickým hlediskem včetně vymezení obce jako subjektu vlastnického práva. Další části jsou zaměřeny na možné způsoby nabývání nemovitého majetku obcí a …více
Abstract:
The Thesis deals in detail with analysis of legal status of a municipality as a real estate owner in compliance with the current enactment, using legal literature, practice of the courts and respecting specific practical observations. The first part explores the historical development including delimitation of a municipality as a property right subject. The following parts are focused on the possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa