Theses 

Domácí násilí - násilí na ženách – Mgr. Jiří Řeřucha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jiří Řeřucha

Diplomová práce

Domácí násilí - násilí na ženách

Anotace: Diplomová práce Domácí násilí násilí na ženách se zabývá problematikou domácího násilí na ženách. V práci je stěžejní vymezení pojmu domácí násilí a základní informace s tímto pojmem spojené. Základní myšlenkou práce je zmapování obecného povědomí o domácím násilí, pojetí násilí na ženách v odrazu rodinné výchovy a převzatých modelů chování Údaje jsou získané metodou kvantitativního výzkumu,dotazníkem. Kromě uceleného náhledu na problém domácího násilí z výzkumu vyplynulo, že lidé napříč celým sociálním spektrem mají totožné představy o obsahu pojmu a vědomost, popřípadě modely chování přebírají ze svého sociálního okolí, zejména rodiny. Samotný pojem domácí násilí je chápán v celém rozsahu významu tohoto fenoménu. Muži chápou škodlivost a patogenost domácího násilí, ale sami nejsou ochotni přiznat násilí v jejich intimních vztazích. Z výzkumu je patrná nízká informovanost o způsobech reakce na domácí násilí. Ale ještě více alarmující je velmi různorodá představa o obsahu pojmu domácí násilí.

Abstract: Diploma thesis Home violence violence against women deals with deals with the problem of home violence against women. In this thesis are crucial the defyining of home violence and basic information connected with the topic. The basic idea of the thesis is the survey of general awareness about home violence, their interpretation of home violence against women in the reflection of raising children and adopted models of behavior. The data are obtained by the method of quantitative research by question form. Besides the general view on the problem of home violence is from the survey clear, that people across the whole social spectrum have identical ideas about the content of the topic and knowledge, eventurally they take over models of behavior from their social surrounding, especially from family. The definiton of home violence itself is understood in its whole concept extention of this phenomenon. Men understand the harmfulness of home violence, but they are not willing to acknowledge the violence in their intimate relationships. From the survey is noticeable low awareness about ways of response to home violence. But more alarming is a very heterogeneous idea what can be understand under definition of home violence.

Klíčová slova: násilí v rodině, násilí na ženách, rodově podmíněné násilí, zneužívání v párovém vztahu, intimní násilí, zneužívání žen Home violence, Violence against women, Intimate Violence, Partner Abuse, Domestic Violence, Domestic Abuse

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:21, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz