Peter Očko

Bakalářská práce

Návrh spôsobu hodnotenia nových OOPP pri zavádzaní do prevádzky

Proposal of effective evaluation of PPE during putting into operation
Anotace:
OČKO, Peter. Návrh způsobu hodnocení nových OOPP při zavádění do provozu. Ostrava, 2020, 78 strán, 9 príloh. Bakalárska práca. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedúci práce: Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Táto bakalárska práca sa zaoberá osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a to konkrétne ich správnym výberom na základe praktického testovania na pracovisku. Cieľom tejto práce …více
Abstract:
OČKO, Peter. Proposal of the method of evaluation of new PPE during putting into operation. Ostrava, 2020, 78 pages, 9 supplements. Bachelor thesis. VŠB - Technical University of Ostrava. Thesis supervisor: Ing. Šárka Bernatíková, PhD. This bachelor thesis deals with personal protective work equipment, namely with their correct selection based on practical workplace testing. The aim of this work is …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Šárka Bernatíková
  • Oponent: Jaromír Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů