Daniel Baselides

Bakalářská práce

Využití odpadního tepla z centrální klimatizace na dole ČSM Stonava

Waste Heat Utilization of Central HVAC System on Colliery ČSM Stonava
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím odpadního nízkopotenciálního tepla pro předehřev vody. V úvodu je nastíněna současná energetická situace a zastoupení jednotlivých energetických zdrojů ne výrobě energií. Na základě odborné literatury jsou v práci vypsané základní zdroje nízkopotenciálního tepla a uvedeny způsoby jeho využívání. V další části této práci je popsán způsob výroby chladu, klimatizace …více
Abstract:
This thesis deals with a low potential use of a waste of heat for preheating of the water. The introduction outlines the current energy situation and the representation of different energy sources in an energy production. According to the literature in the work there are listed the basic low potential heat sources and an indication of its use. The next part describes the production of cold, mine air …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Zdeněk Kadlec
  • Oponent: Jindřich Feber

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Provoz a řízení v energetice