Bc. Tomáš GOŇA

Bachelor's thesis

Entalpická bilance svazkového výměníku\nl{}

Enthalpy balance of volumes exchanger\nl{}
Anotácia:
Práce je zaměřena na entalpickou bilanci izolovaného a neizolovaného výměníku a zejména na výměník, kterým proudí pára. Teoretická část popisuje problematiku výpočtů výměníku a prostupu tepla. Součástí praktické části je programová aplikace v prostředí MATLAB, která poslouží jako názorná pomůcka studentům při řešení výměníků při výuce. Zmíněný program může být využit i v technické praxi. Pomocí programu …viac
Abstract:
This project targets the enthalpic balance of isolated and non {--} isolater exchanger and especially targets the exchanger which the steam is running in. The theoretical part describes calculations problems of the exchanger and the heat penetration. The constituent of practical part is program application of MATLAB which serves as the demostration help for students in solving the exchangers in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009
Identifikátor: 12628

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedúci: doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GOŇA, Tomáš. Entalpická bilance svazkového výměníku\nl{}. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.