Kateřina KODEŠOVÁ

Bakalářská práce

Role ergoterapeuta u klienta se střední mentální retardací při přechodu z domova pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení

The role of an occupational therapist for a client with moderate mental retardation during the transition from a home for people with disabilities to sheltered housing
Anotace:
Mou bakalářskou prací poukazuji na důležitou roli ergoterapeuta u klienta s mentální retardací a rozdíly v žití klienta v domově pro osoby se zdravotním postižením a chráněném bydlení. Cílem této práce je seznámit širokou a odbornou veřejnost s využitím ergoterapeutické intervence u klienta se střední mentální retardací při přechodu z domova pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení …více
Abstract:
Introduction My bachelor thesis higlights the important role of an occupational therapist in a client with mental retardation and the differences in the client's life in a home for people with disabilities and sheltered housing. The aim of this thesis is to introduce the general and professional public to the use of occupational therapy intervention in a client with moderate mental retardation during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Pecharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KODEŠOVÁ, Kateřina. Role ergoterapeuta u klienta se střední mentální retardací při přechodu z domova pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení. Ústí nad Labem, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií