Jakub Adamec

Bakalářská práce

Sazba odborných publikací v prostředí Scribus

Use of Scribus for Technical DTP
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem základních typografických pravidel pro sazbu odborných publikací a možností jejich uplatnění v programu Scribus. V první kapitole práce popíšu základní typografická pravidla a pojmy jako jsou písmo a další důležité věci s ním související, dále sazební obrazec, zrcadlo sazby, okraj pro vazbu nebo spadávku. V následujících kapitolách se budu zabývat popisem jednotlivých …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with description of basic typographic rules for the typesetting of professional publications and possibilities of their application in the Scribus program. In the first chapter I will describe the basic typographic rules and terms such as the font and other important things related to it, the canon of page construction, the typesetting mirror, the border for binding or the …více
 

Klíčová slova

Scribus LaTeX DTP sazba
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Jan Skapa
  • Oponent: Marek Dvorský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma