Jan Sikora

Diplomová práce

Návrh inovativního postupu analýzy FMEA pro zadní skupinovou svítilnu

Proposal of Inovative Procedure of FMEA for Rear Combination Lamp
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovativního postupu analýzy FMEA produktu. V teoretické části práce jsou popsány přístupy k plánování kvality se zaměřením na FMEA produktu. V praktické části je analyzován stávající postup FMEA produktu v organizaci a na základě získaných poznatků je navržen nový postup. Tento postup je ověřen na projektu vývoje zadní skupinové svítilny. V závěru je návrh inovativního …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the proposal of inovative procedure of Design FMEA. The theoretical part of the thesis describes the approach to quality planning with a focus on Design FMEA. In the practical part is analyzed the existing procedure of Design FMEA in organization and based on theoretical knowledge is proposed a new procedure. The procedure is verified at the project of rear combination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Plura
  • Oponent: Karel Pajchl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti