Jakub Haník

Bachelor's thesis

Posouzení úrovně angažovanosti zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti

Evaluation of Employee Engagement Level in a Selected Manufacturing Company
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je úroveň angažovanosti zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti. Cílem je zhodnotit angažovanost zaměstnanců a na základě výsledků provedeného šetření uvést návrhy na případné zlepšení angažovanosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána obecná charakteristika řízení lidských zdrojů, základní pojmy související s angažovaností …more
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis is the evaluation of employee engagement level in a selected manufacturing organization’s process. Main aim of this work is to evaluate engagement and based the evaluation to create proposals for engagement´s improvement. This work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part the characteristic of human resources, basic terms related to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: Kateřina Kashi
  • Reader: Hana Slezáčková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava