Radim Kaliničenko

Bakalářská práce

ADR, převoz nebezpečné látky přes město Bílina a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.

ADR, Transport of Hazardous Substances through the Town Bilina and Traffic Accident with a Hazardous Substance
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR k ní přistoupila v roce 1987. Dále jsem se zaměřil na problematiku silniční přepravy nákladních automobilů a kamionů přes město Bílina. Dále bych se věnoval dalšímu problému a to jsou dopravní nehody automobilů s nebezpečnými látkami.
Abstract:
The theme of my thesis is the ADR (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods) ADR was founded in 1957 in Geneva and Czechoslovakia acceded to it in 1987. Then I focused on the issue of road transport trucks and trucks through the city Bílina. In addition, I spent the next problem, and it is car accident with dangerous substances.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Petr Urban
  • Oponent: Václav Nejedlý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava