Theses 

Edukace žáků v riziku problému/poruch chování a mentálním postižením v inkluzivním procesu v základní škole. – Bc. Irena Floriánová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Irena Floriánová, DiS.

Diplomová práce

Edukace žáků v riziku problému/poruch chování a mentálním postižením v inkluzivním procesu v základní škole.

Educatoin of pupils at risk of problem, behavioral disorders and intellektual disabili in an inklusive proces of elementary school.

Anotace: Anotace Diplomová práce se zabývá tématem edukace žáků v riziku poruch či problémů chování s mentálním postižením v inkluzivním procesu základní školy. Cílem diplomové práce je přiblížit specifická rizika edukačních potřeb těchto jedinců při inkluzivním procesu v základní škole. Teoretická část je souhrnem informací o mentálním postižení a jeho historickém socializačním kontextu a jeho specifických rizik v procesu učení. Druhá kapitola poukazuje na poruchové a problémové chování u jedinců s MP. Práce vymezuje oblasti nastupující reformy inkluzivního vzdělávání v České republice a její implementace do praxe. Praktická část práce je vystavěna na podrobných kazuistických šetřeních, rozhovorech, pozorování žáků a učitelů a analýze produktů žáků a učitelů. Popisuje průběh a výsledky vlastního výzkumného šetření. Edukační cesty při plnění základní povinné docházky. Hledání vhodných edukačních potřeb pro každého jedince a jejich naplňování v inkluzivním vzdělávání.

Abstract: Abstract The thesis looks into the topic of education of pupils in the risk of problematic behavior with mental disability in the inclusive process of the primary school. The goal of the submitted thesis is to give more ideas about the distinctive risks of educational needs related to the primary school inclusive process. The theoretical part is a summary of information about mental disorders and its historical context and specific risks in the learning process. The second chapter focuses on behavior disorders of individuals with mental disability. The thesis describes the upcoming reform of inclusive education and its implementation to the practice in the Czech Republic. The practical part of the thesis consist of detailed casuistic surveys, interviews, observation of pupils and their teachers and on the analysis of the pupils´ and teacher´s products. It describes the process and results of the survey, the educational methods in fulfilling the basic compulsory attendance, the search for suitable education aids for every individual and their fulfillment in the inclusive education.

Klíčová slova: Klíčová slova Mentální postižení, problémy a poruchy chování, inkluzivní vzdělávání, žák s lehkým mentálním postižením, škola hlavního vzdělávacího proudu, speciální vzdělávací potřeby, podpůrná opatření. Keywords mental disorders, problems and behavioral disorders, inclusive education, a pupil with a light mental disorder, a school of a main educational trend, special educational needs, supportive methods.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 01:02, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz