Theses 

Valuation of non-cash contributions in the German start-up balance sheet according to the German Commercial Code, Austrian Commercial Code and International Financial Accounting Standards – PhDr. Andreas Laux, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku

PhDr. Andreas Laux, Ph.D.

Disertační práce

Valuation of non-cash contributions in the German start-up balance sheet according to the German Commercial Code, Austrian Commercial Code and International Financial Accounting Standards

Valuation of non-cash contributions in the German start-up balance sheet according to the German Commercial Code, Austrian Commercial Code and International Financial Accounting Standards

Anotace: Současná hospodářská krize ukazuje, že oceňování aktiv je důležitým tématem pro naši glo-bální ekonomiku, protože rezervy pomáhají podniku lépe odolávat krizi. Proto by mělo být ocenění aktiv dokončeno ihned, jakmile je podnik založen. To, jak jsou oceněny nepeněžní vklady v zahajovací rozvaze má dlouhodobé důsledky pro rozvahy a účty zisků a ztrát v budoucích obdobích. Při oceňování nepeněžních vkladů existuje v Německu určitá mezera v zákoně, protože §§ 242 I, 253 I, 255 I HGB (německý obchodní zákoník) se použijí jen obdobně. Na druhé straně, porovnáme-li tento stav s mezinárodními standardy, oceňování ne-peněžních vkladů při založení podniku v jiných zemích zákon jasně upravuje; například v Rakousku kodifikací reálné hodnoty v § 202 UGB (rakouský ob-chodní zákoník) a v systému IFRS principem reálné hodnoty. Kvůli německé me-zeře v zákoně nadále probíhá v akademické literatuře kontroverzní diskuse o oceňování nepeněžních vkladů. Toto vyvolává potřebu podrobněji prozkoumat toto téma s cílem zjistit, zda by měl existovat jednotný pohled, a tedy ideální oceňování. V závěru disertační práce se uvádí, že nepeněžní vklady by měly být oceňovány odpovídající tržní hodnotou (reálná hodnota). Zavedením tohoto termínu, od-povídající tržní hodnota v § 255 IV HGB, učinil německý zákonodárce první krok tímto směrem a měl by nyní učinit druhý krok a rozšířit použití tohoto termínu na nepeněžní vklady obdobně § 202 UGB. Bude-li toto doporučení přijato, přispěje to k standardizaci výkaznictví z vědeckého pohledu a k solidnosti německých firem.

Abstract: The current economic crisis shows that the valuation of assets is an important subject for our global economy because reserves help a company to better with-stand a crisis. The valuation of assets should therefore be perfected as soon as a company is established. How non-cash contributions are valued in the start-up balance sheet has long-term consequences for future balance sheets and profit and loss accounts. There is a loophole in the valuation of non-cash contributions in Germany as the §§ 242 I, 253 I, 255 I HGB (German Commercial Code) are only to be applied by analogy. When comparing this with international standards on the other hand, the valuation of non-cash contributions on company start-up is clearly regulated in other countries; for example in Austria by codification of the fair value in § 202 UGB (Austrian Commercial Code) and in the IFRS reporting system by the prin-ciple of fair value. Due to the German loophole, there is an ongoing controversial discussion in academic literature on the valuation of non-cash contributions. This leads to a need to investigate the subject in more detail with the aim of ascertain-ing whether there should be a uniform perspective and accordingly an ideal valua-tion. The dissertation concludes that non-cash contributions should be valued at the attributable market value (fair value). With the introduction of the term, attribut-able market value in § 255 IV HGB, the German legislator has taken the first step in this direction and should now take the second step and extend the application of this term to non-cash contributions analogous to § 202 UGB. If this recom-mendation is adopted, this would contribute to the standardization of reporting from a scientific perspective and to the solidity of German companies.

Klíčová slova: nepeněžní vklad, založení nového podniku, národní pořizovací náklady

Keywords: non-cash contribution, start-up, notional costs of acquisition

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
  • Oponent: Jaroslav Sedláček, doc. Ing., CSc., Jan Široký, prof. Ing., Miloš Tumpach, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/53548 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/53548/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/53548/posudek/oponent/36186 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/53548/posudek/oponent/36184 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/53548/posudek/oponent/36185 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
refereeReview refereeReview
advisorReview advisorReview
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 03:35, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz