Theses 

Podrobné zaměření zvolené lokality jako podklad pro projekt liniové stavby – Petr HLÁSEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr HLÁSEK

Bakalářská práce

Podrobné zaměření zvolené lokality jako podklad pro projekt liniové stavby

Detailed alignment of chosen area as a base projection of line structure

Anotace: Tématem mé bakalářské práce bylo podrobné zaměření polohopisu a výškopisu zvolené lokality jako podklad pro projekt liniové stavby. Podrobné zaměřování probíhalo ve městě Milevsko ulice Švermova v katastrálním území Milevsko 694673 s délkou ulice přibližně 1000 metrů. Cílem práce bylo vytvoření polohopisného a výškopisného plánu v měřítku 1:250. Před zaměřením zájmové lokality byla provedena rekognoskace stávajícího bodového pole. Dále byla provedena stabilizace nových pomocných bodů pro podrobné zaměření. K zaměření byla využita tachymetrická metoda. Výšky nových pomocných bodů byly určovány technickou nivelací. K měření byla použita totální stanice Leica TCRM1205 R300. Lokalita byla zaměřena v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Na základě zaměření byly provedeny výpočetní a grafické zpracování.

Abstract: The topic of my thesis was a detailed focus planimetry and altimetry location selected as the basis for line construction project. Detailed surveying took place in Milevsko Švermova street in the cadastral Milevsko 694673 street with a length of approximately 1000 meters. The aim was to create a polohopisného výškopisného plan at a scale of 1:250. Before the focus of interest was the site of the current point field reconnaissance. Moreover a new stabilization hints for detailed focus. The focus was used tachometric method. Height of the new auxiliary points were determined by technical leveling. Was used to measure the total station Leica TCRM1205 R300. The site was targeted in a coordinate system S-JTSK and height of Bpv. Based on focus were made computing and graphics processing.

Klíčová slova: zaměření polohopisu a výškopisu, mapovací práce, bodové pole, tachymetrická metoda

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Magdalena Maršíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

HLÁSEK, Petr. Podrobné zaměření zvolené lokality jako podklad pro projekt liniové stavby. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz