Bc. Pavlína Kasslová

Bakalářská práce

Pohřební ritus Židů v Českých zemích v raném novověku (16. - 18. století)

Funeral rite of Jews in Czech lands in early modern ages (16th - 18th century)
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na pohřební ritus Židů v českých zemích raného novověku. Na základě literární excerpce se práce zaměřuje na charakteristické rysy židovského pohřbu, přičemž zohledňuje nejen židovské pohřební tradice, ale i pohřební zvyklosti ostatních skupin obyvatel (katolíků, evangelíků a novokřtěnců). V práci jsou zaznamenány základní rozdíly a podobnosti mezi jednotlivými náboženskými …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the funeral rites of Jews in the early modern period in the Czech lands. Based on excerption from literature the work focuses on characteristic traits of Jewish funeral, while taking into consideration not only Jewish traditions, but also customs of other groups of inhabitants (Catholics, Evangelicals and Anabaptists). Basic differences and similarities between these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Věra Pavlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta