Theses 

Informace o zdraví získané na internetu a chování v oblasti zdraví – Bc. Michaela ŽÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Michaela ŽÁKOVÁ

Diplomová práce

Informace o zdraví získané na internetu a chování v oblasti zdraví

Health information on the Internet and the evaluation of own health

Anotace: Cílem této práce je prozkoumat aspekty vyhledávání informací o zdraví na internetu ve vztahu k chování v oblasti zdraví a hodnocení zdravotního stavu v souvislosti s některými vybranými sociodemografickými a osobnostními znaky. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení pojmů zdraví a nemoc, popisujeme chování v oblasti zdraví a nemoci včetně sebemonitorování a sebediagnostiky, věnujeme se také neuroticismu ve vztahu ke zdraví. Na závěr zmiňujeme téma informací o zdraví na internetu a typologii health seekers. V empirické části práce realizujeme pomocí kvantitativního výzkumu dotazníkové šetření. Výběrový soubor tvořilo 434 respondentů starších 18 let, kteří vyhledávají informace o zdraví na internetu. Z výsledků práce vyplynulo, že ženy a muži se neliší v oblasti časové frekvence vyhledávání informací o zdraví na internetu, ani v oblasti rozhodování o svém zdraví na základě tohoto vyhledávání. V oblasti časové frekvence jsme neobjevili statisticky významný rozdíl ani z hlediska vzdělání respondentů. Nebyl prokázán vztah mezi subjektivně vnímanou mírou úzkosti na základě vyhledávání informací o zdraví na internetu a pokračováním v tomto vyhledávání. Statisticky významný vztah byl nalezen mezi subjektivně vnímanou mírou úzkosti na základě vyhledaných informací o zdraví na internetu a skórem na škále neuroticismu. Statisticky významný vztah byl také nalezen mezi skórováním na škále neuroticismu a subjektivním vnímáním vlastního zdravotního stavu na základě informací o zdraví na internetu.

Abstract: The aim of the thesis is to examine aspects of searching health information on the Internet in relation to health behaviour and evaluation of own health, in connection with some sociodemographic and personality traits. The theoretical part focuses on the definition of health and illness, we describe health behaviour and illness behaviour, self-monitoring and self-diagnosis, we also pay attention to neuroticism in relation to health. Finally we mention the topic of health information on the Internet and classification of health seekers. In the empirical part of this thesis we realize quantitative questionnaire survey. The sample group consisted of 434 health seekers, they were aged from 18 years. The results showed that women do not differ from men in time frequency of searching health information on the Internet and in health decision making based on this searching. There has not been no difference in time frequency in terms of education. There has not been no relationship confirmed between a subjectively perceived level of anxiety based on the searching health information on the Internet and continue of this searching. A statistically significant relationship between subjectively perceived level of anxiety based on the searching health information on the Internet and score on the scale of neuroticism has been discovered. A statistically significant relationship between score on the scale of neuroticism and evaluation of own health has been discovered, too.

Klíčová slova: internet, zdraví, neuroticismus, zdravotní stav, sebemonitorování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=225557 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŽÁKOVÁ, Michaela. Informace o zdraví získané na internetu a chování v oblasti zdraví. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:24, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz