Theses 

Penzijní připojištění v ČR - historie, současnost a budoucnost – Bc. Jan Málek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Málek

Diplomová práce

Penzijní připojištění v ČR - historie, současnost a budoucnost

Pension insurance in Czech Republic - past, present and future

Anotace: Má diplomová práce se věnuje problematice penzijního připojištění, jakožto doplňkovému pilíři důchodového systému v České republice. Cílem práce je zhodnotit patnáctiletou historii penzijního připojištění, porovnat současný stav s požadavky na roli plnohodnotného důchodového pilíře a nastínit možný vývoj a podobu penzijního připojištění v budoucnosti. Budoucnost penzijního připojištění je přímo závislá na podobě a charakteru celého důchodového systému, proto jsem část své práce věnoval reformám českého důchodového systému a možné inspiraci v jiných ekonomikách. Uvedené cíle jsem se snažil naplnit vlastní analýzou vývoje parametrů penzijního připojištění, doplněnou o další pohledy, závěry, komentáře a doporučení. V obecném pojetí je výsledkem mé práce konstatování, že penzijní připojištění je oblíbený masový produkt, který však nemůže za současných podmínek být plnohodnotným zdrojem budoucích příjmů v důchodovém věku.

Abstract: My thesis deals with the pension´s insurance, as a supplementary pillar of pension system in the Czech Republic. The goal is to evaluate the fifteen-year history of the pension´s insurance, compare the curent status with requirements for the role of a full pension pillar and outline a possible development and a form of pension´s insurance in a future. The future of pension´s insurance directly depends on the form and nature of the whole pension system, that is why I spent part of my work on reforms of the Czech pension system and possible inspiration from other economies. Those goals I tried to fulfill with my own analysis of development of pension´s insurance parametres supplemented by additional views, conclutions, comments and recommendations. In general the result of my work is the statement, that the pension´s insurance is a popular mass product, which can not be a full-fledged source of future income in retirement under current conditions.

Klíčová slova: Penzijní připojištění, důchodový systém, státní podpora, důchodová reforma, budoucnost důchodového systému, investiční strategie, demografický vývoj, výše příspěvku.Pension´s insurance, pension´s system, state support, pension´s reform, future of the pension´s system, investment strategy, demographic development, rate of contribution.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martina Sedláková
  • Oponent: Ing. Barnabáš Krešne

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz