Jan Kroupa

Bakalářská práce

Speech Acts in US Presidential Candidates' Speeches

Speech Acts in US Presidential Candidates' Speeches
Abstract:
This paper deals with speech acts in the political speeches and debates of two US presidential candidates. The theoretical part focuses on speech acts, mainly on the illocutionary act and its classification using the description and comparison of two taxonomies. The goal of the analytical part is to find out which illocutionary acts and forces are the most common in the corpus. In the practical part …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na řečové akty v politických projevech a debatách dvou prezidentských kandidátů USA. Teoretická část se zaobírá řečovými akty, zejména ilokučním aktem a jeho klasifikací a to popsaním a porovnáním dvou taxonomií. Cílem analytické části je zjistit, které ilokuční akty a síly jsou v korpusu nejčastěji se vyskytující. V praktické části bude též probíráno užití zdvořilostních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petra Huschová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kroupa, Jan. Speech Acts in US Presidential Candidates' Speeches. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická