Jan Kroupa

Bachelor's thesis

Speech Acts in US Presidential Candidates' Speeches

Speech Acts in US Presidential Candidates' Speeches
Abstract:
This paper deals with speech acts in the political speeches and debates of two US presidential candidates. The theoretical part focuses on speech acts, mainly on the illocutionary act and its classification using the description and comparison of two taxonomies. The goal of the analytical part is to find out which illocutionary acts and forces are the most common in the corpus. In the practical part …more
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na řečové akty v politických projevech a debatách dvou prezidentských kandidátů USA. Teoretická část se zaobírá řečovými akty, zejména ilokučním aktem a jeho klasifikací a to popsaním a porovnáním dvou taxonomií. Cílem analytické části je zjistit, které ilokuční akty a síly jsou v korpusu nejčastěji se vyskytující. V praktické části bude též probíráno užití zdvořilostních …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Petra Huschová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kroupa, Jan. Speech Acts in US Presidential Candidates' Speeches. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická