Jan Dvořák

Diplomová práce

Vliv industrializace na bioakumulaci mikroskopických řas

Effect of Industrialization on the Microalgae Bioaccumulation
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na studium zelených řas Pleuroccocus a Trentepohlia a jejich schopnost kumulovat těžké kovy ve svých buňkách. Řasy byly odebírány v industriálním prostředí na území města v Ostravy, z míst zatížených dopravou a další průmyslovou činností. Metodou atomové absorpční spektrometrie byla analyzována přítomnost prvků Cd, Co ,Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, V a As v biomase řas a bylo srovnáváno …více
Abstract:
This work focuses on the study of green algae Pleuroccocus and Trentepohlia and their ability to accumulate heavy metals in their cells. In the analyzes, we focused on a wide range of metals, including: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, As, V. Subsequently, it was compared which algae have the higher ability to accumulate individual metals.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Hana Vojtková
  • Oponent: Pavla Pavlíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava