Theses 

Řízení zásob s využitím ABC analýzy – Jana Pastorčáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Pastorčáková

Bakalářská práce

Řízení zásob s využitím ABC analýzy

Inventory Management with Application of ABC Analysis

Anotace: Bakalářská práce je vypracována na téma Řízení zásob s využitím ABC analýzy. Důležitým úkolem pro společnost je správně odhadnout velikost zásob. Cílem bakalářské práce je aplikace ABC analýzy na konkrétní podmínky podniku V-PODLAHY, s. r. o. Položky zboží jsou rozděleny na základě velikosti prodeje do 3 skupin. Ve skupině A budou zahrnuty položky skladované na všech střediscích. Ve skupině B budou obsaženy jen položky skladované na centrálních skladech. Položky skupiny C budou pouze na objednání. Na základě propočtu jsou vyhodnoceny uvolněné finanční prostředky ze změny struktury zásob.

Abstract: Bachelor´s thesis is pursuing the topic of Inventory Management with Application of ABC analysis. The right estimation of the size of inventory is the important task for any company. The target of this bachelor´s thesis is the application of ABC analysis to particular environment of V-PODLAHY, s. r. o. company. The goods in warehouses are divided into 3 groups on the basis of the size of sale. In group A, the goods which are stored in all warehouses, will be included. The articles, which are stored only in central warehouses, will be mentioned in group B. The goods from the group C will be only for an order. Based on calculation from this ABC analysis and division, the financial means of the change of inventory structure are evaluated.

Klíčová slova: Zásoby, Paretovo pravidlo, ABC analýza, řízení zásob, funkce zásob, klasifikace zásob, XYZ analýza, náklady řízení zásob, ukazatelé rychlosti obratu zásob.

Keywords: Inventory, Paret´s rule, ABC analysis, inventory management, function of inventory, classification of the inventory, XYZ analysis, cost of the inventory management, indicator of the speed of inventory turnover.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Anna Oplatková
  • Oponent: Zuzana Martincová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:35, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz