Theses 

Staří rodiče rozvedených dětí (kdo komu pomáhá?) – Bc. Hana VÁVROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana VÁVROVÁ

Diplomová práce

Staří rodiče rozvedených dětí (kdo komu pomáhá?)

Old parents of divorced children (Who is helping whom ?)

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá tématem vzájemné směny pomoci a podpory mezi starými rodiči a jejich dospělými rozvedenými dětmi. Práce je zaměřena převážně empiricky, kdy byla zvolena kvalitativní strategie. Pro účely této práce byla zvolena jako metoda případová studie. Cílem diplomové práce je popsat a vysvětlit vzájemnou směnu pomoci a podpory mezi starými rodiči a jejich dospělými rozvedenými dětmi. Teoretická část seznamuje s pojmy senior, stáří a stárnutí. Uvádí aktuální problematiku demografického stárnutí společnosti, teorie rodinných vztahů, zahrnující intergenerační směny pomoci a podpory. Dále rozvádí problematiku rozvodovosti v České republice.Výzkumný vzorek tvořilo šest respondentů, seniorů ve věku od 70-88 let. Data byla sbírána technikou rozhovoru pomocí návodu. Výsledek této práce ukazuje, že vzájemná směna pomoci a podpory, mezi starými rodiči a dospělými rozvedenými dětmi v rodinách, probíhá. Staří rodiče jsou na své dospělé děti velmi fixovaní, kdy si za jejich rozvody, vsugerovávají pocity viny, díky kterým se svým ?dospělým rozvedeným dětem? snaží pomáhat na hranici svých nejlepších možností a schopností. Směna pomoci a podpory probíhá také opačným směrem, tedy od rodiče k dítěti, kdy tyto ?dospělé rozvedené děti? dávají do popředí ekonomickou situaci svých rodičů i vlastní.

Abstract: This diploma thesis is focused on the theme mutual exchange of help and support between parents and their adult divorced children. It is focused mainly empirically with chaose of qualitative strategy. For purposes of this work was chosen case study method. The aim of thesis is to describe and explain mutual exchange of help and support between elderly parents and their adult divorced children. The theoretical part introduces with concepts like senior, old age and aging concept. Features current issue of demographic aging of society, the theory of family relationships including intergenerational exchanges of help and support. Further describes issue of divorces in Czech republic. The research sample was consisted of six respondents, seniors aged from 70 to 88 years. Data were collected by using interview with instructions. The result of this research, that mutual exchange of help and support between elderly parents and adult divorced children také place. Old parents are on thein adult children very fixed. They are feeling quiltiness because of divorce of thein adult childrens. They trying to help over the edge of thein best capabilities. Exchange of help and support runs in the opposite direction, from parents to child, when these ?adult divorced childrens? put in the forefront economic situation of thein own parents and themselves.

Klíčová slova: Případová studie, senior, rozvod, pomoc a podpora

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32116 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

VÁVROVÁ, Hana. Staří rodiče rozvedených dětí (kdo komu pomáhá?). Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:49, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz