Petr Laštuvka

Bakalářská práce

Návrh implementace technologie SNCR pro denitrifikaci spalin

Proposal for Implementation of SNCR Technology for Flue Gas Denitrification
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problém redukce oxidů dusíku pomocí technologie SNCR. Teoretická část se zabývá rozdělením metod snížení emisí a jejich chemickou podstatu. V praktické části je vyhotoveno měření teplot s návrhem na vstřikovací úrovně a matematický výpočet pro určení minimální spotřeby aditiva k používání technologie.
Abstract:
The Bachelor thesis focuses on the problem of nitrogen oxide reduction using SNCR Technology. The theoretical part deals with the distribution of emission reduction and their chemical principle. In the practical part is made temperature measurement with proposal for injection levels and mathematical calculation for determination of minimal consumption of technology.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Zbyszek Szeliga
  • Oponent: Oto Pumprla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava