Milan POLÁČEK

Bakalářská práce

Vybrané fluviální tvary reliéfu v povodí Sitky

Selected fluvial landforms in the Sitka River catchment
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vybranými fluviálními tvary v povodí Sitky. První část práce zahrnuje fyzickogeografickou a morfometrickou charakteristiku povodí.Stěžejní část práce spočívá ve zpracování výsledků získaných při terénním výzkumu. Terénní výzkum probíhal ve dvou obdobích a byl zaměřen na inventarizaci a fotodokumentaci fluviálních tvarů vyskytujících se v povodí Sitky. V závěru …více
Abstract:
The presented bachelor thesis discusses selected fluvial landforms in the drainage basin of the river Sitka. The first part of the thesis comprises the physiographic and morphometric characteristics of the basin. The fundamental part of the thesis consists of processing the findings gathered during fieldwork. The fieldwork was carried out in two instances and was aimed at indexing and providing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013
Zveřejnit od: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁČEK, Milan. Vybrané fluviální tvary reliéfu v povodí Sitky. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Regionální geografie

Práce na příbuzné téma