Theses 

Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky) – Mgr. Dan Butler

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Dan Butler

Diplomová práce

Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky)

Non-alcoholic Drugs Abuse, Law and Psychology (the Current Legal Application Questions)

Anotace: Diplomová práce na téma „Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky)“ se zabývá zneužíváním nealkoholových drog v kontextu moderního pojetí právního řešení této problematiky. Zneužívání drog je ale zároveň problematikou společenskou. Ilustruje to v praktické části vytyčením problémů spojených s užíváním drog v populaci a analýzou zneužívání drog v okrese Brno-venkov a Jihomoravském kraji. Na závěr jsou uvedena východiska pro možné směřování právní úpravy pro futuro.

Abstract: This thesis on subject „Non-alcoholic drug abuse, law and psychology (the current legal application problems)“ deals with issue of non-alcohol drug abuse in the context of the modern concept of the legal solution. But the drug abuse is also a social issue. It illustrates this by identification of problems linked with drug use in population and by analysis of drug abuse in Brno-county and South Moravian Region. In conclusion the bases for possible future legislation are outlined.

Klíčová slova: Drogy, návykové látky, zneužívání návykových látek, závislost, snižování rizik, primární prevence, drogová kriminalita, Jihomoravský kraj, Brno-venkov, Drugs, addictive substances, substance abuse, addiction, harm reduction, primary prevention, drug-related crime, South Moravian Region, Brno-County

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 12:39, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz