Jiřina Kukuricášová

Bakalářská práce

Aplikace technologie ke snižování jemných částic ve finálním produktu v kamenolomu Bystřec

Application of Technology to Reduce Fine Particles in the Final Product in a Quarry Bystřec
Anotace:
Bakalářská práce popisuje stručnou historii kamenolomu Bystřec, geologické poměry a charakterisktiku ložiska včetně postupu těžby. Dále navazuje popis stávající technologie úpravy kameniva. Pro zvýšení odbytu a s ním spojené hospodárné využití ložiska, je nutné dosáhnout vyšší kvaliy prodávané frakce 0/4, která vykazuje nadměrné množství jemných částic (fileru). Tyto částice nepříznivě ovlivňují kvalitu …více
Abstract:
This bachelor thesis describes brief history of Bystrec stonepit, its geographical relations and the character of the deposit as well as the mining process. Next tis the description of current stone treatment technology. To increase sales, and associated economical use of the deposit, it is necessary to achieve higher quality of currently sold 0/4 fraction, which has an excessive amount of fine particles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Jan Kadúch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava