Josef Zavadil

Bakalářská práce

Chytré vozovky

Smart Pavement
Anotace:
Bakalářská práce „Chytré vozovky“ shrnuje zkušenosti projektů chytrých vozovek ve světě. Zaměřuje se na poznatky získané z provozu chytrých vozovek a snaží se uplatnit vhodná řešení pro maximální využití v České republice.
Abstract:
The bachelor thesis "Smart Roads/Pavements" summarizes the experiences of smart road projects in the world. It focuses on the knowledge gained from the operation of smart roads and tries to apply suitable solutions for maximum use in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Denisa Cihlářová
  • Oponent: Vladimíra Pchálková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby

Práce na příbuzné téma