Jaroslav PÉM, DiS.

Bakalářská práce

Charakteristika povodí Pokratického potoka v CHKO České středohoří a studie revitalizace toku

Characteristic of Pokratický creek´s watershed in the protected landscape area České středohoří and study of its revitalization
Anotace:
Abstrakt Tato bakalářská práce popisuje Pokratický potok včetně jeho povodí a posuzuje možnost návrhu studie revitalizace tohoto toku. Pokratický potok jsem posuzoval především z hlediska krajinotvorné funkce a ekologického vlivu na ekosystémy. Vodohospodářské funkce jsem pouze popsal, hydrologické parametry toku nebyly předmětem řešení. V práci jsou popsány objekty na toku včetně návrhu na jejich …více
Abstract:
Abstract This thesis describes Pokratický stream including its catchment area and determines a possible trial design of revitalization of this flow. I judged Pokratický stream primarily in terms of landscape features and ecological impact on ecosystems. Water features were just described, hydrologic flow parameters were not the subject of the solution. The thesis describes the objects along the stream …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÉM, Jaroslav. Charakteristika povodí Pokratického potoka v CHKO České středohoří a studie revitalizace toku. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí