Viera Bugajová

Master's thesis

Porovnání 3D modelu objektu vyhotoveného fotogrammetricky a 3D skenováním

Comparison of 3D Object Model Prepared by Photogrammetry and 3D Scanning
Anotácia:
Obsahem diplomové práce je teoretické porovnání 3D modelu vyhotoveného fotogrammetricky a 3D skenováním a zpracování skenování suterénu Žilinské Univerzity. Teoretická část diplomové práce je složena ze dvou kapitol. První kapitola je věnována teorii fotogrammetrie. Je zde popsána základním rozdělením, metodami, orientaci snímků a digitální fotogrammetrií. Ve druhé kapitole je popsána teorie laserového …viac
Abstract:
The thesis contains a theoretical comparison of the 3D model made out by photogrammetric and 3D scanning and processing of scanning the basement of the University of Žilina. First part of the work consists of two parts. The first half is devoted to the theory of photogrammetry. It is described by a fundamental division, by the methods, the orientation of images and digital photogrammetry. The second …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedúci: Peter Pisca
  • Oponent: Ivana Milcová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava