Theses 

Návrh řešení příměstské rekreační zóny - Přehrada Hostivař – Lucie Moravcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Moravcová

Bakalářská práce

Návrh řešení příměstské rekreační zóny - Přehrada Hostivař

Proposal of suburban recreation zone

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku rekreace v oblasti příměstské rekreační zóny. Konkrétním modelovým objektem je přehrada Hostivař na území hlavního města Prahy. Práce je dělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na zpracování literární rešerše, která se věnuje problematice rekreace. Obsahově je zaměřena v první řadě na vysvětlení pojmů a seznámení se s daným tématem. Dále je téma zasazeno do historického kontextu, na něž navazuje pochopení současného vývoje a trendů v oblasti rekreace, které jsou důležitým poznáním pro kvalitní a fungující návrh daného objektu. Návrhová část se zaměřuje na zpracování poznatků z literární rešerše a jejich použití při architektonickém návrhu. Modelový objekt je zpracováván v širších souvislostech celého Hostivařského lesoparku a přehrady. V rámci detailnější studie je vymezena lokalita části pláže na břehu Hostivařské přehrady. U obou druhů návrhů je kladen důraz zejména na kvalitní a funkční plochy pro rekreaci, bezpečnou dopravu, dobrou dostupnost a podporování potenciálu přírody v okolí Hostivařské přehrady a lesoparku. Návrhy jsou doplněny grafickými přílohami, které ukazují navržený stav. Vzhledem ke svému rozsahu nemůže bakalářská práce vytvořit kompletní architektonickou studii pro celé území Hostivařské přehrady a lesoparku. Může být ovšem využita jako podklad pro další možnou tvorbu revitalizace daného území.

Abstract: This bachelor thesis focuses on problems of recreation in the suburban recreation zone. The concrete model object is the Hostivař dam on the territory of the capital city of Prague. The work is divid into two parts. The theoretical part focuses on the processing of literary research, which deals with the issue of recreation. Content is primarily focuses on explaining the terms and getting to know the topic. Furthermore, the theme is set in a historical context, following the understanding of current developments and trends in the area of recreation, which are an important knowledge for the quality and functional design of the building. The design part focuses on processing of knowledge from literary research and its use in architectural design. The model object is processed in the broader context of the entire Hostivař Forest Park and Dam. In the framework of a more detailed study, the locality is defined as a part of the beaches on the Hostivař Dam. For both types of design, emphasis is placed on quality and functional areas for recreation, safe transport, good accessibility and support of the nature potential of the Hostivař Dam and forest park. Suggestions are supplemented with graphical attachments that show the suggested status. Due to its scope, the bachelor thesis can not create a complete architectural study for the entire territory of the Hostivař dam and the forest park. However, it can be used as a basis for further possible revitalization of the territory.

Klíčová slova: lesopark, Hostivařská přehrada, příměstská krajina, rekreační zóna, rekreace

Keywords: suburban landscape, recreational zone, recreation, forest park, Hostivař dam

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.
  • Oponent: Kristýna Klasová, Ing.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/56711 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 12:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz