Radek Srb

Diplomová práce

Rekultivace prostoru Severní lom s dílčím využitím přirozené sukcese

Land Rehabilitation in Severni Lom Area with Partial Use of Natural Succession
Anotace:
V předložené práci je řešena problematika obecných požadavků na sanace a rekultivace a vlastní návrh způsobu rekultivací pozemků dotčených těžbou hnědého uhlí v lokalitě Severní Lom v těsné blízkosti Elektrárny Prunéřov. Tyto prostory byly po vytěžení vyhrazeného nerostu využívány pro úložiště vedlejších energetických produktů, které vznikají ve výrobním procesu Elektrárny Prunéřov. V první části jsou …více
Abstract:
The aim of the presented work is to address the issues of general requirements on remediation and reclamation and to make an actual proposal of the reclamation method of the land affected by lignite mining in the locality of Severní Lom situated near the Prunéřov power plant premises. After extraction of the reserved mineral this area was used as storage of the secondary energy products which arise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Bohumil Straka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava