Theses 

Rekultivace prostoru Severní lom s dílčím využitím přirozené sukcese – Radek Srb

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radek Srb

Diplomová práce

Rekultivace prostoru Severní lom s dílčím využitím přirozené sukcese

Land Rehabilitation in Severni Lom Area with Partial Use of Natural Succession

Anotace: V předložené práci je řešena problematika obecných požadavků na sanace a rekultivace a vlastní návrh způsobu rekultivací pozemků dotčených těžbou hnědého uhlí v lokalitě Severní Lom v těsné blízkosti Elektrárny Prunéřov. Tyto prostory byly po vytěžení vyhrazeného nerostu využívány pro úložiště vedlejších energetických produktů, které vznikají ve výrobním procesu Elektrárny Prunéřov. V první části jsou uvedeny základní požadavky a informace o platné legislativě, která řeší podmínky a postupy organizací při zajištění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou. Ve druhé části je řešen vlastní návrh způsobu rekultivace předmětného prostoru Severního lomu s variantním řešením, jehož cílem je zvýšení rozlohy rekultivovaného prostoru, který bude ponechán přirozené sukcesi.

Abstract: The aim of the presented work is to address the issues of general requirements on remediation and reclamation and to make an actual proposal of the reclamation method of the land affected by lignite mining in the locality of Severní Lom situated near the Prunéřov power plant premises. After extraction of the reserved mineral this area was used as storage of the secondary energy products which arise during the manufacturing process in the power plant Prunéřov. In the first part of the work, there are listed the basic requirements and information about the valid legislation, which stipulates the conditions and procedures for organisations that ensure remediation and reclamation of land affected by mining. In the second part, the actual proposal of the reclamation method of the Severní lom area is presented together with an alternative solution, the objective of which is the increased square footage of the reclaimed area which will be left to natural succession.

Klíčová slova: Severní lom, přirozená sukcese, legislativa, Elektrárna Prunéřov

Keywords: Severní lom, natural succession, legislation, power plant Prunéřov

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Bohumil Straka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:24, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz