Michaela Blahutová

Master's thesis

Objemová studie řešení objektu, Martinovská ul., Ostrava-Poruba

Volume Study the design of Buildings, Martinovska street, Ostrava-Poruba
Abstract:
Bc. Michaela Blahutová, Objemová studie řešení objektu, Martinovská ul., Ostrava – Poruba, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Katedra Městského inženýrství, Ostrava, 2013 Vedoucí diplomové práce: Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D. Cílem diplomové práce je vypracovat návrh administrativního centra, doplněného o malou formu stravování, dopravní řešení a návrh parkových úprav. Práce je tvořena …more
Abstract:
Annotation of the master thesis Bc. Michaela Blahutová , Volume study of the building , Martinovská Street , Ostrava - Poruba , VSB - Technical University of Ostrava , Faculty of Civil Engineering Department of Urban Engineering , Ostrava, 2013 Supervisor: Ing . Hana arch Paclová , Ph.D. The aim of the thesis is to design an administrative center , complete with a small form of catering , transport …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2014
  • Supervisor: Hana Paclová
  • Reader: Zdenka Fridrichová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.