Lukáš Krejčí

Diplomová práce

Navrhování signálních plánů křižovatek metodami lineárního programování

Design of Signal Plans for Crossroads Using Linear Programming Methods
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním výsledků a tedy využitelnosti metod lineárního programování pro návrh signálních plánů světelně řízených křižovatek. Využitelnost je posuzována pomocí výpočetních experimentů v podmínkách křižovatky většího rozsahu. Posuzovány jsou dva přístupy - dekompoziční a exaktní. Dekompoziční přístup dosahuje ve většině výpočetních experimentů horších výsledků …více
Abstract:
The submitted thesis deals with the comparison of results and usability of linear programming methods aimed at designing the signal plans of traffic light controlled intersections. The usability is being assessed via computational experiments in circumstances of a larger-scale intersection. Decomposition approach and exact approach were assessed. In most computational experiments, decomposition approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Dušan Teichmann
  • Oponent: Miloš Šeda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie