Kristýna Verešová

Master's thesis

Hodnocení technické efektivity muzeí zřizovaných Ministerstvem kultury ČR

Technical Efficiency Evaluation of Museums Established by the Czech Ministry of Culture
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením technické efektivity a produktivity muzeí zřizovaných Ministerstvem kultury ČR. Teoretická část charakterizuje kulturu a kulturní činnost v ČR, specifika a pravidla hospodaření státních příspěvkových organizací a muzejní činnost v ČR. Praktická část je věnována třinácti muzeím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Nejdříve se zaměřuje na Ministerstvo …more
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of the technical efficiency and productivity of museums established by the Czech Ministry of Culture. The theoretical part describes the culture and cultural activities in the Czech Republic, specifics and rules for the management of state contributory organizations and museum activities in the Czech Republic. The practical part is focused on thirteen museums established …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: Jiří Bečica
  • Reader: Lenka Rutteová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava